Οργανόγραμμα

Αγροτικός Συνεταιρισμός Χαλάστρας Β'

Όργανα του Α.Σ. αποτελούν η Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και το εποπτικό συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συνεταιρισμού και απαρτίζεται από όλα τα μέλη του, που είναι γραμμένα στο Μητρώο του και διατηρούν την ιδιότητα του μέλους. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Συνεταιρισμό.